PainPen pieštuko pirkimo sąlygos (sutartis galioja tik perkant PainPen produktą)

Šios sąlygos galioja tik perkant Skausmo  pieštuką.

Pirkimo pardavimo sąlygos:

Prekių priėmimas–perdavimas:
Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti per keturis mėnesius, nuo sutarties pasirašymo ir pinigų įmokėjimo dienos. Terminas skaičiuojamas nuo piniginių lėšų užskaitymo gamintojo Keshe Kosminių laivų instituto sąskaitoje ABN AMRO banke.
Keshe Kosminių laivų institutas yra nekomercinė įmonė, todėl prekių pristatymas priklauso nuo gamintojo galimybių.
Pardavėjui praleidus Prekių pristatymo terminą, pirkėjas turi teisę prašyti grąžinti įmokėtą punktė sumą.
Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Pirkėjas kruopščiai patikrina priimdamas Prekes. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Prekių gavimo. Aktą dėl prekių defektų ar trūkumų turi pasirašyti Pirkėjo ir Pardavėjo atstovas. Pardavėjui negavus pretenzijų dėl Prekių kokybės per 10 (dešimt) dienų nuo Prekių perdavimo, laikoma, kad Prekės yra kokybiškos ir neturi kitų trūkumų ar defektų.
Tuo atveju, jeigu Prekės turi trūkumų, kurie įforminti Sutartyje nustatyta tvarka, Pardavėjas privalo jas neatlygintinai pakeisti analogiškomis Prekėmis be trūkumų per atskiru šalių susitarimu nustatytą terminą.
Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas pardavė Prekes, veiksmų.

Atsakomybė:
Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Ne dėl Pardavėjo kaltės Pirkėjui vienašališkai nutraukus šią sutartį, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo patirtus nuostolius.
Ši sutartis gali būti nutraukta bet kurios iš Šalių valia, apie tai prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo informuojant kitą šios Sutarties Šalį, jeigu kita Šalis padarė esminį šios Sutarties pažeidimą. Be Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 ir 6.379 straipsniuose numatytų atvejų, Pirkėjas bus laikomas iš esmės pažeidusiu sutartį tik tuo atveju, jeigu jis po rašytinės pretenzijos iš Pardavėjo gavimo dėl neapmokėtos skolos už pateiktas Prekes, ilgiau kaip 15 dienų neatliko jokio mokėjimo skirto šios skolos padengimui.

Nepaprastosios aplinkybės:
Šalys neatsako už visišką ar dalinį sa¬vo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR civilinis kodeksas.
Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.
Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

Baigiamosios nuostatos:
Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.
Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento.
Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.
Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti.
Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei.
Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.
Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.

Prekės grąžinimo ir keitimo sąlygos:

BENDRIEJI
Jei norite grąžinti užsisakytas prekes, galite atsiųsti mums produktą ar produktus per 30 dienų nuo jūsų užsakymo gavimo dienos. Klientas gali grąžinti Pardavėjui tik tuos produktus, kuriuos Klientas įsigijo anksčiau internetinėje svetainėje, arba Satya optikoje ir jos buvo pristytos Klientui.
Pristatymo išlaidos, įtrauktos į originalią sąskaitą faktūrą, nebus grąžinamos, jei yra kitų elementų, išvardytų originalioje sąskaitoje faktūroje, kurios nėra grąžinamos.
PERSIGALVOJUS
Jei pasikeisite savo nuomonę apie mus įsigytus produktus, grąžinsime pirkimo kainą arba pasikeisime šiuos produktus šalyje, kurioje jie buvo įsigyti, laikantis šių sąlygų:
Prekė (-ės) turi būti grąžinta per 14 dienų nuo pirkimo kartu su pirkimo įrodymu.
Prekė (-ės) turi būti nenaudota (-os) su visa originalia pakuote.
Produktai, kuriems konkrečiai minima negrąžinimo sąlyga, negali būti grąžinami ar keičiami.
Dovanų kuponai, prekių elementai negali būti grąžinami ar keičiami.
Jei prašysite grąžinti pinigus, pirkimo kaina (išskyrus pristatymo mokesčius) jums bus grąžinta, kai mes grąžinsime grąžintą daiktą gamintojui ir patvirtinsime, kad jis atitinka pirmiau nurodytas sąlygas, nebent būtų susitarta dėl kito atvejo.
Kad būtų įvykdytas grąžinimas, produktai turi būti grąžinami mums originalioje pakuotėje, kartu su visomis naudojimo instrukcijomis ir priedais. Produktai visada turi turėti originalias etiketes.
Jūs esate atsakingas už visas išlaidas, susijusias su prekės grąžinimu mums, įskaitant bet kokią valiutos keitimą ir (arba) vietinius ar tarptautinius mokesčius.
KLAIDOS ATVEJU
Jei daiktas yra neteisingai apibūdintas, mes įvykdysime savo teisinę prievolę, kuri gali apimti pirkimo kainos ir pristatymo mokesčių grąžinimą arba pakaitinio produkto pateikimą su sąlyga, kad prekė bus grąžinta per pagrįstą laiką su pirkimo įrodymu.
Atkreipkite dėmesį, kad pakeitimo laikas skirsis priklausomai nuo turimų produktų.
GRĄŽINIMO INSTRUKCIJOS PIRKINIAMS INTERNETU
Elementai, įsigyti internetu, gali būti grąžinami paštu ar kurjerui, kad būtų grąžinti arba pakeisti.
Prašome perskaityti anksčiau pateiktą grąžinimo ir pakeitimo politiką, kad užtikrintumėte, jog jūsų grąža atitinka reikalavimus.
Kaip grąžinti užsakymą?
Pasirinkite pageidaujamą grąžinimo metodą.
Kruopščiai supakuoti savo produktus pasirinktame laukelyje. Įsitikinkite, kad pakuotė yra saugiai uždaryta. Naudokitės užsakymo numeriu arba sąskaitos faktūros numeriu kaip nuoroda į grąžinimo dokumentus.
Jei grąžinsite daiktus iš skirtingų užsakymų, pridėkite šiuos užsakymus į grąžinimo siuntinius.
Kai gausime paketą ir patvirtinsime, kad jis atitinka mūsų grąžinimo politiką, mes apdorosime jūsų grąžinimą arba pakeitimą. Jei yra kokių nors problemų arba jūsų grįžimas neatitinka mūsų politikos, mes susisieksime su jumis ir atsiųsime jums siuntą.
Produktai, kuriuos Klientas grąžino pardavėjui, turi būti adresuotas:
UAB „ SATYA“, Sodų 3-2, Žiežmariai, Kaišiadorių r, LT-56232
Keshe Fondas Gamyba Italija Via Andria 208 / A, C / 0 Polo Logistica, 76121 Barletta (BAT), TEL 0039 3458125125
Primename, kad Produktai grąžinami už savo kainą.
Mes pasiliekame teisę priimti ar atsisakyti grąžintų produktų, neatitinkančių čia išdėstytų reikalavimų arba kurie laikomi netinkamais gauti grąžinimo paslaugą.

Atsisiųskite Skausmo pieštuko  pieštuko sąlygas  („.doc“ formatu):

Pirkimo pardavimo sutartis
Gražinimo salygos